หน่วย พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เป้าหมาย (Understanding Goal)
นักเรียนเห็นคุณค่าของของเล่น /การละเล่น / ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การนำเอาวัสดุจากธรรมชาติรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ พร้อมทั้งรู้จักเลือกเล่น/เล่นของเล่นให้เหมาะสมกับตนเอง เรียนรู้วิธีการเล่นให้ปลอดภัย

week9

                  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ (Problem  Based  Learning) ( PBL.
หน่วย : “ พิพิธภัณฑ์ของเล่น”
ระดับชั้นอนุบาลภาคเรียนที่ (Quarter 4 )  ปีการศึกษา  2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ในหน่วยพิพิธภัณฑ์ของเล่นได้  อีกทั้งยังสามารถวางแผนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรียนมาใน  Quarter 4  ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้เพื่อสะท้อนแง่มุมของการเล่นที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
lnput  
Process
Output
Outcome
9

7 -11
มี.ค. 59

โจทย์ :
เตรียมสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
เครื่องมือคิด
Key  Questions?
-   นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของเล่นให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร ?
Brainstorms :
-ทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากวัสดุต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-บรรยากาศภายนอกชั้นเรียน
วัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากวัสดุต่างๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้ของเล่นอะไรบ้างในQuarter 4 นี้
“วัสดุที่ทำของเล่นเป็นวัสดุอะไรบ้าง?”
เชื่อม : 
-ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำใน Quarter นี้และความรู้ที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
ใช้ : 
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้เป็นการ์ตูนช่อง
วันอังคาร ( 1 ช.ม.)
ชง :
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ  “หน่วยพิพิธภัณฑ์ของเล่น”  ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร?
เชื่อม :
 -ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันวางแผนออกแบบการ นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 4
ใช้ :
-   นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบวิธีการการนำเสนอองค์ความรู้ของกลุ่มตนเอง
วันพุธ( 1 ช.ม.)
เชื่อม :
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอรูปแบบการสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยพิพิธภัณฑ์ของเล่นให้ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นฟัง
ใช้ :
-นักเรียนสาธิตรูปแบบการนำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบของกลุ่มตน
วันพฤหัสบดี
เชื่อม :
-นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของรูปแบบการนำเสนอ เผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยพิพิธภัณฑ์ของเล่น
-เตรียมความพร้อม และซ้อมนำเสนออีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อม
วันศุกร์
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้การนำเสนอหรือการแสดงดูน่าสนใจเพิ่มยิ่งขึ้น


ภาระงาน
-ทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากวัสดุต่างๆ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบวิธีการการนำเสนอองค์ความรู้ของกลุ่มตนเอง
-นักเรียนสาธิตรูปแบบการนำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบของกลุ่มตน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้การนำเสนอหรือการแสดงดูน่าสนใจเพิ่มยิ่งขึ้น
ชิ้นงาน
-ใบงานสรุปองค์ความรู้เป็นการ์ตูนช่อง
ความรู้ :
-นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ในหน่วยพิพิธภัณฑ์ของเล่นได้  อีกทั้งยังสามารถวางแผนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรียนมาในQ. 4 ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้เพื่อสะท้อนแง่มุมของการเล่นที่หลากหลาย
- นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
** ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผล เกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
** ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
** ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
** ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มละรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ :
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 9 เป็นสัปดาห์สรุปความเข้าใจของนักเรียนจากสิ่งที่เรียนรู้มา หน่วย: พิพิธภัณฑ์ของเล่น ครูจึงกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
  มาบ้างใน Quarter 4/2558 นี้” โดยใช้เครื่องมือการคิด (Blackboard Share) นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันตามความคิดของตนเอง ครูทำหน้าที่ช่วยเขียน
  บนกระดานเพื่อให้นักเรียนสรุปเป็นชิ้นงานพร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงาม จากนั้นครูให้โจทย์กับนักเรียนต่อ “นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้มาให้ผู้อื่น
  ได้เข้าใจอย่างไร” ครูให้แต่ละกลุ่มช่วยคิดและออกแบบวางแผนร่วมกัน แล้วมานำเสนอเพื่อเพิ่มเติมซึ่งกันและกัน ในสัปดาห์หน้านักเรียนมีเวลาซ้อม
  อีกครั้งก่อนนำเสนอในวันพฤหัสบดี แต่ทุกคนก็มีความพยายามดีมากค่ะ

  ตอบลบ