หน่วย พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เป้าหมาย (Understanding Goal)
นักเรียนเห็นคุณค่าของของเล่น /การละเล่น / ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การนำเอาวัสดุจากธรรมชาติรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ พร้อมทั้งรู้จักเลือกเล่น/เล่นของเล่นให้เหมาะสมกับตนเอง เรียนรู้วิธีการเล่นให้ปลอดภัย

week10

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ (Problem  Based  Learning) ( PBL.
หน่วย : “ พิพิธภัณฑ์ของเล่น”
ระดับชั้นอนุบาลภาคเรียนที่ (Quarter 4 )  ปีการศึกษา  2558

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถพูดอธิบายและถ่ายทอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ได้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
lnput
Process
Output
Outcome
10

14 – 18
มี.ค. 59

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
เครื่องมือคิด
Key  Questions
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วย พิพิธภัณฑ์ของเล่น” ?ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
Brainstorms :
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นไทยแต่ละภาคที่ได้เล่นและเรียนรู้ผ่านมาใน Quarter4
-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทย
Wall  Thinking :                 
 ใบงานเขียน  Wep  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย ของเล่น
Show and Share :
นำเสนอสรุปองค์ความรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-บรรยากาศรอบบริเวณอาคารอนุบาล
-คำคล้องจอง “การละเล่นไทย”
- ปิดตาตีปิ๊บ (ผ้า / ไม้ / ปิ๊บ)
-ใบมะพร้าว/ก้านกล้วยวัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง
-ครูและนักเรียนร่วมกันท่องคำคล้องจอง “การละเล่นไทย”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นไทยแต่ละภาคที่ได้เล่นและเรียนรู้ผ่านมา มาทั้งQuarter
ใช้
-นักเรียนวาดภาพขนาด A3 สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทยสี่ภาคเป็นกลุ่ม
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
เชื่อม : 
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทย
 “โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “การละเล่นพื้นบ้านไทย” ในรูปแบบใดได้บ้าง
ใช้ :
-ครูและนักเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบฐานการละเล่นโดยให้ผู้ปกครองร่วมดูแลฐานต่างๆ ตามกลุ่มของลูก

วันพุธ  ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม :
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการซ้อมการแสดงสรุปองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่มให้ครูและเพื่อน ๆฟัง
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดงของตนเอง
- นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการนำเสนอองค์ความรู้ของกลุ่มตนในวันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี  (1 ชั่วโมง)
เชื่อม :
-นักเรียนอนุบาล 1 ,2สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
-ครูและนักเรียนอนุบาล 1 ,2 จัดกลุ่มนักเรียนเป็น5 กลุ่ม เพื่อเล่นการละเล่นพื้นบ้านสี่ภาคร่วมกัน  ดังนี้
ฐานที่ 1 การละเล่นกาฟักไข่
ฐานที่ 2  งูกินหาง
ฐานที่ 3  รีรีข้าวสาร
ฐานที่ 4  ปิดตาตีปิ๊บ
ฐานที่ 5  ของเล่นพื้นบ้านของเล่นจากต้นกล้วย /สานใบมะพร้าว
ใช้ :
 -นักเรียนอนุบาล 1 -2  สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
- นักเรียน /ครู / ผู้ปกครอง / ร่วมกันเล่นการละเล่นพื้นบ้านตามฐานต่าง ๆ

วันศุกร์  1  ชั่วโมง
ใช้ :
- นักเรียนอนุบาล 1 ,2 ร่วมชมการแสดงสรุปองค์ความรู้พี่ประถม
ภาระงาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยแต่ละภาคที่ได้เล่นและเรียนรู้ผ่านมาในQuarter 4 / 58
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย “พิพิธภัณฑ์ของเล่น
ชิ้นงาน
-นักเรียนแตก Web  เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในทั้งQuarter 4 / 58
-ใบงาน วาดภาพขนาด A3 สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทยสี่ภาคเป็นกลุ่ม
ความรู้ :
- นักเรียนสามารถพูดอธิบายและถ่ายทอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ได้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
** ทักษะชีวิต
-สามารถนำเอาวัสดุหรือสิ่งของรอบตัวมาประยุกต์เพื่อนำไปเล่นได้อย่างหลากหลาย
** ทักษะการคิด
-การคิดวิเคราะห์ /สังเคราะห์จำแนกแยกแยะสิ่งต่างๆได้
-ใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหาในสิ่งที่เรียนรู้และพบเห็นได้
-สามารถคิดเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
** ทักษะการสื่อสาร
-สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
** ทักษะการสังเกต
 - รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวสามารถจำแนกแยกแยะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งที่พบได้
** ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
-  เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองเช่นการอ่านหนังสือในห้องสมุด /การทดลองลงมือทำฯลฯ
**ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
-เรียนรู้การให้อภัย
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-รู้จักการรอคอย
-การแบ่งปัน
- เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี 
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ
-มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
 

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 10 นี้เป็นสัปดาห์ถ่ายทอดความเข้าใจของนักเรียนจากสิ่งที่เรียนรู้มาใน หน่วย: พิพิธภัณฑ์ของเล่น ให้ผู้อื่นได้เข้าใจ ครูจึงกระตุ้นด้วย
  คำถาม “นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับหน่วยพิพิธภัณฑ์ของเล่นให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร” โดยให้นักเรียนร่วมวางแผนเป็นกลุ่มอีกครั้ง
  แล้วนำมาแลกเปลี่ยนร่วมกันทั้งห้องโดยใช้เครื่องมือการคิด (Blackboard Share) นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันตามความคิดของตนเอง ครูทำหน้าที่ช่วย
  เขียนและขมวดกิจกรรมให้ต่อเนื่องกันบนกระดาน จากนั้นนักเรียนเลือกว่าตัวเองจะทำหน้าที่อะไรในการแสดงเพื่อซ่อมนำเสนอ ครั้งแรกนักเรียนทั้งหมด
  แสดงพร้อมกันจึงเกิดความยากในการแสดงให้พร้อมเพียงจึงแก้ปัญหาใหม่ โดยแบ่งกลุ่มเป็นชุดการแสดงและตัดการแสดงที่ไม่เหมาะสมกับเวทีที่จำกัดพื้นที่
  จึงเหลือการแสดงสองชุดคืองูกินหางและรีๆข้าวสาร นักแสดงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผู้ดำเนินเรื่องคือพี่แป้งและพี่หนุนที่ได้อาสามาแสดงเป็นตากับยายสอนหลาน
  เล่นการละเล่นพื้นบ้าน ในการนำเสนอครั้งนี้เห็นถึงพัฒนาการด้านการแสดงออกและมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการเตรียมตัววางแผนตัวเองเกี่ยวกับชุดในการใส่
  แสดง และเสนอวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ในวันพฤหัสบดีเป็นการแสดงจริงผู้ปกครองช่วยแต่งตัวลูกๆให้น่ารักด้วยชุดไทย พี่ๆทุกคนตั้งใจแสดงและ
  มีความสุขในการนำเสนอมากค่ะ วันศุกร์พี่ๆได้ไปชื่นชมการแสดงของพี่ๆประถมครึ่งวันแล้วรับการบ้านปิดเรียนค่ะ

  ตอบลบ