หน่วย พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เป้าหมาย (Understanding Goal)
นักเรียนเห็นคุณค่าของของเล่น /การละเล่น / ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การนำเอาวัสดุจากธรรมชาติรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ พร้อมทั้งรู้จักเลือกเล่น/เล่นของเล่นให้เหมาะสมกับตนเอง เรียนรู้วิธีการเล่นให้ปลอดภัย

Gallery1.  เด็กหญิงกชกร  ไกยสินธุ์   (พี่แป้ง)
2.เด็กหญิงจิตต์อภิญญา  เลาหศิรินาถ  (พี่โอบอ้อม )

3. เด็กหญิงชนินาถ   พรมมา (พี่แก้ม)4.  เด็กหญิงปรมาภรณ์  ไพบึง  (พี่มินทร์)

5.  เด็กหญิงปิ่นประภา  ทรัพย์สุข  (พี่กุ้ง)

6.  เด็กหญิงสิริรัตน์  นุกูลกิจ  (พี่หยก)


7.   เด็กชายชนกันต์   เอี่ยมสร้อย  (พี่โชว์) 8.  เด็กชายณัฐยศ   ศรีฤทธิ์ (พี่เป้)
                                  

9.   เด็กชายนคริทร์  วรรณศรี  (พี่ป๋อ)10.  เด็กชายนนทชา   แสงสว่าง (พี่นโม)


11.  เด็กชายบัญญพนต์   แทนน้ำ  (พี่ชิน)


12.  เด็กชายบุญญกรินทร์   อาจเดช  (พี่ฟอร์ด)

13. เด็กชายพีรพล   ฉิมรัมย์ (พี่เต้)


14.   เด็กชายพีรพล   สิงห์น้ำ  (พี่น้ำ)


15.  เด็กชายศักดา  สิบรัมย์ (พี่ต้นกล้า)


16.  เด็กชายสรัล    ไกรเกษมสุข  (พี่หนุน)
                                                                                 


   
17.  เด็กชายดนุวศิน   อุดหนองเลา  (พี่บอส)


เด็กหญิงศศิวรินทร์   ปัตตานัง  (พี่หนูยิ้ม)19. เด็กชายกษิดิ์เดช    แสนสีมล  (พี่การ์ฟิวส์)

  

20.    เด็กชายเมฆา  ดีพิมาย (พี่ดิน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น