หน่วย พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เป้าหมาย (Understanding Goal)
นักเรียนเห็นคุณค่าของของเล่น /การละเล่น / ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การนำเอาวัสดุจากธรรมชาติรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ พร้อมทั้งรู้จักเลือกเล่น/เล่นของเล่นให้เหมาะสมกับตนเอง เรียนรู้วิธีการเล่นให้ปลอดภัย

main


สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้น.....................  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ปีการศึกษา........Quarter.......
    หน่วยการเรียน  “”
    เป้าหมาย
                              
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น